Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство

  гр. Септември ,бул. „България” №72, тел. 035612139, e-mail pgmzs@abv.bg

 

 

                                     УТВЪРЖДАВАМ:

                                                                                                 /инж. Иван Шушнев/

 

                                         ПРАВИЛНИК

                   ЗА  ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА

 

ПГ по МЗС  ГРАД СЕПТЕМВРИ В СИЛА ОТ 01.09.2009 г.

 

                Глава първа

 

                ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

               

                Чл.1.Настоящият правилник допълва управленската и организационна структура  на ПГ по МЗС гр. Септември  и изяснява взаимоотношенията между работниците и служителите  от една страна и директора от друга по въпросите,необхванати от Кодекса на труда.

                Чл.2.Правилникът е задължителен за директора, помощник-директора, учителите, учениците и служителите в ПГ по МЗС ,както и за всички други лица, намиращи се на неговата територия.

 

                Глава втора

 

         УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ

        

              Чл.3.Продължителността на работното време на учителите в неучебно време е 8 часа.. Започва в 7.30 и завършва в 16.00ч с една  обедна почивка от 30 мин.

             Чл.4.Учебните часове започват в 7.30ч и завършват съгласно седмичното разписание на училището.

 

              Чл.5.Работното време на помощния персонал определям, както следва:

        -   гл.счетоводител     от 7.30 – 12.00 и от 12.30 до 16.00ч

        -   домакин                  от 7.30 – 12.00  и от 12.30 до 16.00ч

        -   касиер                      от 7.30 – 12.00 и от 12.30 до 16.00ч

        -   инструменталчик   от 7.30 – 12.00 и от 12.30 до 16.00ч

 -  тракторист              от 7.30 до 12.00 и от 12.30 до 16.00ч

 -  чистачки                 от 6.00 ч до 14.00 ч – І смяна

     чистачки                от 14.00 ч до 19.00ч – ІІ смяна

  -   огняр                    от 6.00 ч до 14.00ч

  - механик                  от7.30 ч до 16.00 ч

 -    пазачи   по график

                                                  

 

  Чл.6. Поради естеството на работа отделните учители и обслужващия персонал са

длъжни при необходимост да изпълняват задълженията си преди и след изтичане на работното време, отразено в  чл.4.и чл.5. или в почивните дни.

                 а / за олимпиади и училищни мероприятия ,утвърдени в годишния комплексен план  и в празничния календарен план на училището.

                 б/ родителски срещи в почивните дни

                 в/ олимпиади, походи в почивните дни

                 г/за извършване на сезонни селскостопански дейности.За работа в почивните дни се полага трудово възнаграждение по чл. 262 от КТ. За неизпълнение по чл.6,което  съгласно чл.187,т.10 от КТ е нарушение на трудовата дисциплина, нарушителят се наказва по чл.188 от КТ.

         Чл.7.Размерът на платеният годишен отпуск на помощния персонал е отразен в Колективния трудов договор  по смисъла на чл.155 от КТ да бъде, както следва:

                  а/  20 дни, за членовете на  КНСБ+ 8 дни

         Чл.8.Размерът на платения годишен отпуск на педагогическите кадри е 48 дни,за членовете на КНСБ – 56 дни

          Чл.9.Учител или служител може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното  за него работно време само след предварително съгласие на работодателя.

          Чл.10.Директорът утвърждава графика за ползване на платен годишен  отпуск с оглед той да се използва до започване на учебната година.

          Чл.11.При необходимост  с болничен  лист да се прекъсне плътеният годишен отпуск се подава писмена  молба.

 

                  Глава трета

 

                 ВЪТРЕШЕН РЕД

 

Задължения на учителите и обслужващия персонал        

 

         Чл.11.През учебно време учителите дежурят съгласно утвърдения график и отговарят за спазване на дневния режим, реда и  дисциплината в училище.

          Чл.12. ( ал.1) Учителите идват в училище  най- късно 15 мин. преди започване на часа.

                      ( ал.2) Дежурните учители идват в училище 20 мин. преди първия учебен час и си отиват след  завършване на всички учебни часове за деня.

                      ( ал.3.) Учителят влиза в час не по-късно от. 1 мин след биенето на звънеца.

                      ( ал.4.)  При  три  нарушения  по чл. 12,ал.1 и ал.2 в два последователни календарни месеца,щатните учители в училището се наказват със “забележка” по чл. 187,т.1 от КТ.

          Чл.13. Задължават се дежурните  учители и обслужващия персонал  да спазват пропусквателния режим в училището.

          Чл.14.Обслужващия персонал задължително след приключване на работния ден изключват всички ел.уреди, осветление, затварят и заключват всички помещения.

           Чл.15. (ал.1) Коридорите и стълбищата се забърсват през първия ,  четвъртия и след последния учебен час от чистачките, а физкултурния салон  -  преди първия, по време на  голямо междучасие и след последния учебен час.

                       (ал.2) Неизпълънилите три пъти задълженията си по чл.13,14 и 15 ал.1 се наказват по чл.187,т. 3 от КТ.       

           Чл.16.( ал.1) Учениците, учтелите, служителите и работниците се  инструктират за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и удостоверяват направения инструктаж с подписите си в специална книга.

                     (ал.2) Учениците се инструктират в първата седмица на І и ІІ срок от класните ръководители  и от съответните учители по предмети.

                      (ал.3) Щатният персонал се инструктира не по малко от два пъти   през учебната година от ПД по  производствено обучение.

           Чл.17.Имащите достъп до дневниците нямат право да ги предоставят на учениците по какъвто и да е повод.

            Чл.18.Личните картони, регистрационните книги, протоколи, дневници, учебна и художествена литература се съхраняват от секретаря и се предоставят на учителите за работа срещу подпис в книга определена за тази цел.

            Чл.19.Учениците получават документ за завършен клас, степен на образование или за преместване в друго училище, ако не дължат книги, инструменти  или  друго имущество на училището.

            Чл.20. (ал.1) Инвентарът се завежда под номер в инвентарната книга, който се маркира върху съответния предмет.

                        (ал.2) Инвентарът се зачислява на работници, служители и учители в училището от домакина срещу подпис в  специален картон.

                        ( ал.3) Заповед за прекратяване на трудов договор се изготвя  по указание  на директора и след  подписване на контролен лист, подписан от библиотекаря, домакина и инструменталчика.

            Чл.21 (ал.1)Учениците , щатния персонал и външните лица възстановяват или обезщетяват по пазарни цени нанесените имуществени вреди в 10 – дневен срок.

                         (ал.2) Лицата, направили умишлени повреди, се наказват дисциплинарно. Видът на наказанието се определя от органа, който го налага.

                         (ал.3) Повредите на училищното имущество се регистрират в дневника на главния дежурен по сигнала на дежурните учители и ученици, и на  помощния  персонал.

                         (ал.4.) За своевременно  възстановяване на нанесените материални щети отговарят класният ръководител на ученика и помощник – директорът.

              Чл.22.На целия щатен персонал е забранено да пуши и да употребява алкохол в района на  училището .

              Чл.23. (ал.1)Печатът с държавния герб се съхранява от Директора на ПГ по МЗС.

                         ( ал.2) Печатът на училището се съхранява от секретаря  и се поставя само върху подпис на директора на ПГ по МЗС и на негов заместник.

               Чл.24. Работник или служител, ползвал  отпуск поради временна нетрудоспособност предава болничния лист за това време на директора не  по-късно от един ден след  започване на неговото ползване .

                Чл.25. Командироването на учителите и служителите се извършва само със заповед на директора.

                 Чл.26. Забранява се влизането на учители и служители в сградата на училището и учебно-производствената база след приключване на работното време.

                 Чл.27.За работа в празнични и почивни дни – Директора един ден предварително издава заповед  с имената на лицата и времето за престой в сграда

 

 

                    Чл.28.ЗАБРАНЯВА СЕ:

                          а/ внасянето  и употребата на алкохол и цигари в училището.

                          б/ изнасянето на училищното имущество и училищна документация без знанието на директора на училището.

                  Чл.29.Всички кабинети , работилници и други помещения с  технически средства задължително се заключват от работещите в тях, включително и през работно време .Лицата на които са зачислени кабинетите и работилниците, носят материална отговорност и възстановяват липсващия инвентар.

                  Чл.30.Всеки учител, служител, работник има право да внася предложения за подобряване работата на училището като цяло, както и в  конкретното направление, в което работи.

                  Чл.31.Всеки учител  служител, работник е длъжен да изпълнява поставените задачи от ръководството   извън  длъжностната му характеристика, целящи подобряване условията на труд, обучение и възпитание на учениците.

                  Чл.32.Всеки учител, служител, работник е длъжен да съдейства за поддържане на добър психологически климат и оптимални взаимоотношения между ученици, учители и обслужващ персонал.

                  Чл.33. За ненанесен материал в материалната книга след  приключване на учебните часове, учителят се  наказва ,като се отнема почасово от трудовото му вазнаграждение като за невзет час.

                   Чл.34.За нередовно водене на задължителната училищна документация учителите се наказват по чл. 188 от КТ.

                   Чл.35. За изтичане на поверителна информация извън колегиума на педагогическия съвет членовете  на съвета подлежат на наказание по чл. 188 от КТ.

                    Чл.36  Забранява се използването на телефона в училищната сграда за неслужебни разговори, а в учебно-производствената база се забранява използването на телефона освен при пожар ,наводнение,  кражби и злополука.

 

                       Глава четвърта

        ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

             & 1.Този правилник се издава на основание & 6 от предходните и заключителни разпоредби на ППЗНП и чл. 181 от КТ,и е  разгледан на заседание на Педагогическия съвет на училището с протокол №  1  от 01.09.2006 год. 

             & 2.Правилникът влиза в сила от 01.09.2009 г и отменя действащия до тази дата правилник.

             &  3. Учениците и щатния персонал имат право да правят писмени предложения за изменения на Правилника, адресирани до директора .Предложентията се разглеждат от определена със заповед на директора комисия в едноседмичен срок, ако те  са подкрепени поне от      от учениците или щатния персонал.

             & 4.Директорът може да издава заповеди ,  с които да регламентира неуредени с този Правилник или с други нормативни актове въпроси.

             & 5. Директорът може да отменя издадени от него или подчинените му заповеди, поради отпадане на основанието, на което са издадени или по други съображения.

             &  6.Класните ръководители запознават учениците и родителите им с Правилника за вътрешния ред или с извършените в него промени в 10-дневен срок след влизането му в сила.

             & 7. Помощник-директора  запознава щатния персонал с Правилиника  за вътрешния ред на училището в тридневен срок след влизането му в сила или след назначаването на парсонала.

             &  8. Копия от Правилника за вътрешния ред на училищетно се съхраняват в  канцеларията на училището и в учителската стая.